Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do pobytové sociální služby

15,100.00 

Kurz  poskytne účastníkům informace a přiblíží poslední vývojovou etapu v životě člověka, kterou je proces stárnutí a stáří. Biologické, psychologické a sociální aspekty, které působí na člověka v období stáří, které přinášejí určitá omezení a komplikace v průběhu života jedince, a významným způsobem ovlivňují proces adaptace seniora na změny a nové prostředí.

Účastníci vzdělávací akce se naučí rozlišovat, které chování klienta je přirozenou reakcí na změnu a které vyžaduje další odbornou péči. Pomocí sebereflexe si účastníci vzdělávací akce ujasní, jak se lidské chování a prožívání v zátěžových situacích mění.

Seznámí se s jednotlivými fázemi procesu adaptace seniora na život v institucionálním zařízení. Důraz bude kladen na rozhodnutí k nástupu do pobytové sociální služby, přípravě na nástup do tohoto zařízení, prvním dnům po nástupu a postupnému začleňování do života v pobytové sociální službě.

 

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz,tel. 604 523 599